Now showing items 1-1 of 1

    • Immunological and inflammatory profiles in mild and severe cases of COVID-19 

      Song, Jin-Wen; Zhang, Chao; Fan, Xing; Meng, Fan-Ping; Xu, Zhe; Xia, Peng; Cao, Wen-Jing; Yang, Tao; Dai, Xiao-Peng; Wang, Si-Yu; Xu, Ruo-Nan; Jiang, Tian-Jun; Li, Wen-Gang; Zhang, Da-Wei; Zhao, Peng; Shi, Ming; Agrati, Chiara; Ippolito, Giuseppe; Maeurer, Markus; Zumla, Alimuddin; Wang, Fu-Sheng; Zhang, Ji-Yuan (Science Direct, 2020-07-08)