Now showing items 1-1 of 1

    • Artificial intelligence–enabled rapid diagnosis of patients with COVID-19 

      Mei, Xueyan; Lee, Hao Chih; Diao, Kai yue; Huang, Mingqian; Lin, Bin; Liu, Chenyu; Xie, Zongyu; Ma, Yixuan; Robson, Philip M.; Chung, Michael; Bernheim, Adam; Mani, Venkatesh; Calcagno, Claudia; Li, Kunwei; Li, Shaolin; Shan, Hong; Lv, Jian; Zhao, Tongtong; Xia, Junli; Long, Qihua; Steinberger, Sharon; Jacobi, Adam; Deyer, Timothy; Luksza, Marta; Liu, Fang; Little, Brent P.; Fayad, Zahi A.; Yang, Yang (Science Direct, 2020-05-19)