Now showing items 1-1 of 1

    • Risk-adapted Treatment Strategy For COVID-19 Patients 

      Zheng, Changcheng; Wang, Jinquan; Guo, Hui; Lu, Zhaohui; Ma, Yan; Zhu, Yuyou; Xia, Daqing; Wang, Yinzhong; He, Hongliang; Zhou, Jian; Wang, Yong; Fei, Mingming; Yin, Yihong; Zheng, Mao; Xu, Yehong; Anhui Medical team members of National aid to prevent and treat novel coronavirus pneumonia in Wuhan (International Journal of Infectious Diseases, 2020-03-23)